همان طور که مي‌دانيد، شماره روی کارت شتابی بانکهای کشور یک عدد 16 رقمی است. 6 شماره اول این عدد 16 رقمی در واقع معرف بانک صادرکننده آن کارت است. در جداول زیر فهرست کامل پیش شماره کارت شتابی بانکهای کشور به ترتیب نام بانک و به ترتیب پیششماره کارت ارائه شده است:
 
 
 
 
 
 
 
 
پیش شماره کارتهای شتابی بانکهای کشور
 
 
به ترتیب نام بانک
 
به ترتیب پیششماره کارت
 
 
بانک اقتصاد نوین
6274-12
 
بانک توسعه صادرات ایران
2071-77
 
 
بانک انصار
6273-81
 
بانک پاسارگاد
5022-29
 
 
بانک ایران زمین
5057-85
 
بانک شهر
5028-06
 
 
بانک پارسیان
6221-06
 
بانک توسعه تعاون
5029-08
 
 
بانک پارسیان
6391-94
 
بانک کارآفرین
5029-10
 
 
بانک پارسیان
6278-84
 
بانک دی
5029-38
 
 
بانک پاسارگاد
6393-47
 
بانک گردشگری
5054-16
 
 
بانک پاسارگاد
5022-29
 
بانک ایران زمین
5057-85
 
 
بانک تات
6362-14
 
موسسه اعتباری کوثر
5058-01
 
 
بانک تجارت
6273-53
 
بانک سپه
5892-10
 
 
بانک توسعه تعاون
5029-08
 
بانک رفاه کارگران
5894-63
 
 
بانک توسعه صادرات ایران
6276-48
 
بانک صادرات ایران
6037-69
 
 
بانک توسعه صادرات ایران
2071-77
 
بانک کشاورزی
6037-70
 
 
بانک حکمت ایرانیان
6369-49
 
بانک ملی ایران
6037-99
 
 
بانک دی
5029-38
 
بانک قرض الحسنه مهر ایران
6063-73
 
 
بانک رفاه کارگران
5894-63
 
بانک ملت
6104-33
 
 
بانک سامان
6219-86
 
بانک سامان
6219-86
 
 
بانک سپه
5892-10
 
بانک پارسیان
6221-06
 
 
بانک سرمایه
6396-07
 
بانک تجارت
6273-53
 
 
بانک سینا
6393-46
 
بانک انصار
6273-81
 
 
بانک شهر
5028-06
 
بانک اقتصاد نوین
6274-12
 
 
بانک صادرات ایران
6037-69
 
بانک کارآفرین
6274-88
 
 
بانک صنعت و معدن
6279-61
 
بانک توسعه صادرات ایران
6276-48
 
 
بانک قرض الحسنه مهر ایران
6063-73
 
پست بانک ایران
6277-60
 
 
بانک قوامین
6395-99
 
بانک پارسیان
6278-84
 
 
بانک کارآفرین
6274-88
 
بانک صنعت و معدن
6279-61
 
 
بانک کارآفرین
5029-10
 
بانک مسکن
6280-23
 
 
بانک کشاورزی
6037-70
 
موسسه اعتباری توسعه
6281-57
 
 
بانک کشاورزی
6392-17
 
بانک تات
6362-14
 
 
بانک گردشگری
5054-16
 
بانک مرکزی
6367-95
 
 
بانک مرکزی
6367-95
 
بانک حکمت ایرانیان
6369-49
 
 
بانک مسکن
6280-23
 
بانک پارسیان
6391-94
 
 
بانک ملت
6104-33
 
بانک کشاورزی
6392-17
 
 
بانک ملت
9919-75
 
بانک سینا
6393-46
 
 
بانک ملی ایران
6037-99
 
بانک پاسارگاد
6393-47
 
 
بانک مهر اقتصاد
6393-70
 
بانک مهر اقتصاد
6393-70
 
 
پست بانک ایران
6277-60
 
بانک قوامین
6395-99
 
 
موسسه اعتباری توسعه
6281-57
 
بانک سرمایه
6396-07
 
 
موسسه اعتباری کوثر
5058-01
 
 
 
بانک ملت
9919-75
 
 
گردآوری: انجمن حسابداران خبره ایران
 
 
 
 
شماران