دوره 1402 - 1401:  

(به ترتیب سمت / حروف الفبا)

کاظم وادی زادهکاظم وادی زاده
 • - رئیس شورای عالی
جواد باغبانجواد باغبان
 • - نایب رئیس شورای عالی
 • - رابط کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء
 • رابط کارگروه استانی
امیر ابراهیم زادهامیر ابراهیم زاده
 • - عضو شورای عالی
 • - رابط کارگروه روابط عمومی
 • - رابط کارگروه همایش
مسعود سورانیمسعود سورانی
 • - عضو شورای عالی
 • - رابط کارگروه قوانین و مقررات
 • - رابط کارگروه بین الملل
 جواد باغبانسیدمحمد علوی
 • - عضو شورای عالی
 • - رابط کارگروه پذیرش
 • -رابط کارگروه بین الملل
 محمد قبولمحمد قبول
 • - عضو شورای عالی
 • - رابط کارگروه  گروه همایش
 مزدک کاظم زادهمزدک کاظم زاده
 • - عضو شورای عالی، خزانه دار
 • - رابط کارگروه روابط عمومی
 • - رابط کارگروه آموزش حرفه ای
 • -رابط کارگروه انتشارات
مهدی معین پورمهدی معین پور
 • - عضو شورای عالی
 • - رابط کارگروه پژوهش
پویا مهدوی فرپویا مهدوی فر
 • - عضو شورای عالی
 • - رابط کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء
سیدمحمد باقرآبادیسید محمد باقرآبادی
 • - دبیرکل انجمن و دبیر جلسات شورای عالی
 • - رابط کارگروه انتشارات
 • - رابط کارگروه آموزش حرفه ای
 

ترکیب و ضوابط انتخاب شورای عالی
شورای عالی انجمن مرکب از 9 عضو اصلی است که با رأی مخفی از بین اعضایی انتخاب می شوند که حداقل سه سال سابقه عضویت در انجمن دارند. علاوه بر اعضای اصلی شورای عالی هر سال 3 عضو به عنوان عضو علی‌البدل شورای عالی انتخاب خواهند شد. در صورت فوت، استعفا، غیبت مداوم، معذوریت، ممنوعیت قانونی، یا عزل هر یک از اعضای اصلی، اعضای علی البدل به ترتیب اولویت از لحاظ شمار آرا و با رعایت مفاد تبصره‎های 1 و 2 ماده 24 اساسنامه و به دعوت شورای عالی برای باقی مانده مدت ماموریت جانشین اعضای خارج شده از شورای عالی می‌شوند. اکثریت اعضای اصلی شورای عالی باید عضو خبره باشند. مادامی که این اکثریت احراز نشده باشد، به ترتیب آراء، از عضو علی‌البدل خبره برای جایگزینی آخرین عضو اصلی که خبره نیست دعوت به عمل می‌آید.

 

مدت ماموریت شورای عالی
مدت ماموریت اعضای اصلی شورای عالی سه سال است. هر سال یک سوم اعضای شورای عالی، بر حسب قدمت عضویت در شورای عالی، خارج و با رعایت مفاد تبصره‌های 1 و 2 ماده 24 به جای آنان اعضای جدید انتخاب می‌شود. هیچ یک از اعضا نمی‌تواند بیش از سه سال متوالی عضو شورای عالی باشند. اعضای شورای عالی پس از خاتمه مدت ماموریت سه ساله تا هنگامی که اعضای جدید شورای عالی انتخاب نشده باشند به کار خود ادامه خواهند داد.

 

سمت‌های شورای عالی
اعضای شورای عالی در نخستین جلسه پس از برگزاری هر مجمع عمومی عادی سالانه از بین خود یک "رئیس"، یک "نایب رئیس"، و یک "خزانه‌دار" به مدت یک سال انتخاب می‌کنند. نایب رئیس شورای عالی در غیاب رئیس مسئولیت ریاست جلسات شورای عالی را بر عهده دارد. همچنین، شورای عالی یک نفر را از بین اعضای شورای عالی یا خارج از آن به عنوان "دبیر" جلسات برمی‌گزیند. تغییر هر یک از سمت‌های یادشده در هر زمان مشروط به انتخاب جایگزین برای باقی مانده دوره تصدی شورای عالی است.
رئیس شورای عالی به عنوان نماینده شورای عالی در موضوع های حرفه‌ای شامل شرکت در همایش‌ها و نشست‌های حرفه‌ای، جلسه‌های مراجع قانونی، و تشکل‌های دیگر، برای بحث درباره موضوعاتی که به حرفه حسابداری مربوط می‌شود و نیز ارائه نظرات انجمن تعیین می‌شود.

 

 

جلسات شورای عالی
جلسه‌های شورای عالی به دعوت رئیس یا تصویب شورای عالی هر دو هفته یک بار و در صورت نیاز در هر زمان که لازم تشخیص داده شود، تشکیل می‌شود. جلسه‌ها با حضور اکثریت اعضای شورای عالی رسمیت می‌یابد و تصمیم‌ها با حداقل پنج رای موافق معتبر است. دعوت از اشخاصی غیر از اعضای شورای عالی برای شرکت در جلسه شورای عالی با موافقت قبلی شورای عالی ممکن است.

 

 

وظایف شورای عالی
شورای عالی برای اداره امور انجمن، به جز مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی است، دارای کلیه اختیارات در حدود مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است؛ و به ویژه عهده‌دار وظایف زیر است:

 • الف- فراهم آوردن زمینه تحکیم و پیشرفت موازین علمی و عملی و فنی و حرفه‌ای اعضای انجمن،
 • ب- انتخاب دبیرکل و تفویض بخشی از اختیارات خود به وی،
 • پ- تشکیل کارگروه‌های لازم برای کمک به پیشبرد اهداف انجمن، تعیین شمار اعضای کارگروه‎ها، و انتخاب اعضای کارگروه‌ها،
 • ت- تصویب آیین‌نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه‌ها،
 • ث- تصویب بودجه انجمن،
 • ج- نظارت بر مخارج جاری انجمن و تهیه گزارش سالانه و صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب درآمد و هزینه سالانه و تقدیم آنها به مجمع عمومی عادی سالانه،
 • چ- تایید نهایی پذیرش اعضای جدید طبق مقررات اساسنامه،
 • ح- برقراری ارتباط با انجمن‌ها و کانون‌ها و مجامع مشابه بین‌المللی پس از تأیید مراجع صلاحیت‌دار و طبق مقررات کشور،
 • خ- تعیین ضوابط عزل و نصب کارکنان اداری و دفتری انجمن و تعیین ضوابط پرداخت حقوق آنان،
 • د- تعیین صاحبان امضای مجاز از بین اعضای شورای عالی یا اشخاص دیگر و حق توکیل و عزل وکیل ولو کراراً،
 • ذ- خرید و فروش و اجاره و استیجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقول و غیرمنقول و عقد و امضای هرگونه قرارداد برای رهن دادن و رهن گرفتن و اخذ اعتبار و استقراض برای نیازمندی‌های انجمن،
 • ر- رسیدگی و تصمیم‌گیری و اعمال تنبیهات انضباطی در مورد اعضا طبق مقررات آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده 41 اساسنامه،
 • ز- رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد گزارش‌ها و پیشنهادهای رسیده از کارگروه‌ها و اعمال مقررات در حدود آیین‌نامه‌های مربوط،
 • ژ- تعلیق یا اخراج هر یک از اعضای انجمن به استناد مقررات اساسنامه و آیین نامه انضباطی و رفتار حرفه ای و رفع تعلیق اعضای تعلیق شده و پذیرش مجدد اعضای اخراج شده،
 • س- پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده،
 • ش- اجرای تصمیمات مجامع عمومی، و
 • ص- اعلام آمادگی به بازرس، حداقل یک ماه پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، برای رسیدگی و بررسی حساب‌های انجمن به منظور تهیه و تسلیم گزارش بازرس یا بازرسان به مجمع مزبور.