کارگروه های تخصصی انجمن

طبق بند (پ) ماده (34) اساسنامه انجمن (مصوب 23 تیر 1393) شورای عالی انجمن می تواند در راستای پیشبرد اهداف انجمن اقدام به تشکیل و راه اندازی کارگروه های تخصصی کند. طبق بند (ت) همان ماده، تصويب آيين نامه‏ چگونگي تشکيل و وظايف کارگروه ها نیز از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی انجمن است. در این راستا، شورای عالی انجمن در جلسه مورخ 10 اسفند 1394 اقدام به تصویب «آیین‎ نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه ‎ها» کرد. مطابق ماده (2) این آیین ‎نامه، در راستای اجرای بند (پ) ماده (34) اساسنامه کارگروه ‎های انجمن به شرح زیر تعیین شدند:

  1. پذیرش و آزمون اعضاء
  2. آموزش حرفه‎ ای
  3. پژوهش
  4. همایش
  5. انتشارات
  6. روابط عمومی و امور بین‎ الملل
  7. قوانین و مقررات و رهنمودها

کارگروه همایش

هم اکنون، محمد قبول و امیر ابراهیم زاده رابطان شورای عالی انجمن در این کارگروه هستند.