دکتر سیدمحمد باقرآبادی

  • - دبیرکل انجمن (از اردیبهشت 1400)
  • - حسابدار رسمی، حسابدار مستقل
  • - دبیر جلسات شورای عالی
  • - عضو شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)
  • - عضو و دبیر کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء
  • - عضو و دبیر کارگروه انتشارات
  • - عضو و دبیر کارگروه روابط عمومی و امور بین‌الملل
  • - سردبیر ماهنامه حسابدار
  • - مدیراجرایی ماهنامه حسابدار
 

طبق اساسنامه، انجمن دارای دبیرخانه‌ای است که مسئولیت اداره سازمان اجرایی آن با "دبیرکل" است. دبیرکل از بین اعضای انجمن (خارج از اعضای شورای عالی) به پیشنهاد رئیس شورای عالی و تصویب شورای عالی منصوب می‌شود. دبیرکل در همه جلسه‌های شورای عالی شرکت می‌کند، مگر در مواردی که شورای عالی حضور وی را ضروری نداند.