کارگروه های تخصصی انجمن

طبق بند (پ) ماده (34) اساسنامه انجمن (مصوب 23 تیر 1393) شورای عالی انجمن می تواند در راستای پیشبرد اهداف انجمن اقدام به تشکیل و راه اندازی کارگروه های تخصصی کند. طبق بند (ت) همان ماده، تصويب آيين نامه‏ چگونگي تشکيل و وظايف کارگروه ها نیز از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی انجمن است. در این راستا، شورای عالی انجمن در جلسه مورخ 10 اسفند 1394 اقدام به تصویب «آیین‎ نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه ‎ها» کرد. مطابق ماده (2) این آیین ‎نامه، در راستای اجرای بند (پ) ماده (34) اساسنامه کارگروه ‎های انجمن به شرح زیر تعیین شدند:

  1. پذیرش و آزمون اعضاء
  2. آموزش حرفه‎ ای
  3. پژوهش
  4. همایش
  5. انتشارات
  6. روابط عمومی و امور بین‎ الملل
  7. قوانین و مقررات و رهنمودها

 

کارگروه قوانین و مقررات و رهنمودها

هدف اصلی این کارگروه رصد کردن قوانین و مقررات تاثیرگذار بر حرفه حسابداری و تنظیم پیشنهادهای انجمن هنگام تجدید نظر در قوانین و مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات جدید است. علاوه بر این، در مواردی که اعضای انجمن در به‎کارگیری قوانین و مقررات موجود با ابهام یا پرسش فنی مواجه شوند، ارائه رهنمود اجرایی به اعضاء از جمله کارکردهای این کارگروه است. هم اکنون، محمدحسن فامیلی رابط شورای عالی در این کارگروه است.