مباشرت مدیریت عبارت است از این که مدیر تا چه اندازه از منابع شرکت به خوبی برای ایجاد و حفظ ارزش استفاده می­کند. برای ارزیابی مباشرت, شرکت­ها باید اطلاعاتی درباره وضعیت مالی, تغییرات در وضعیت مالی و عملکرد خود فراهم کنند. شرکت­ها هم­چنین باید نشان دهند مدیریت و هیئت مدیره چطور به صورت کارآمد و اثربخش مسئولیت­های خود در استفاده هوشمندانه از منابع شرکت را ایفا می­کنند. بنابراین, اطلاعاتی که در ارزیابی مباشرت سودمند هستند, می­توانند برای ارزیابی چشم­اندازهای خالص جریان­های نقدی آینده یک شرکت نیز سودمند باشند.

منبع: کتاب حسابداری میانه بر اساس IFRS  نوشته کیسو و ویگانت، ترجمه دکتر علی رضا رامروز، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

 

شماران