تأمین مالی جهت ساخت و بهره‌برداری از انواع پروژه‌های دارای توجیه صنعتی و معدنی، نفت و پتروشیمی و…

فرآیند تأمین مالی صندوق پروژه

  1. ارائه گزارش توجیهی تأمین مالی،
  2. تأسیس یا تعیین شرکت پروژه در قالب شخصیت حقوقی سهامی خاص جهت اجرا پروژه،
  3. ثبت صندوق پروژه نزد اداره ثبت شرکتها،
  4. پذیره‎نویسی واحدهای سرمایه‎گذاری، جمع‎آوری وجوه از سرمایه‎گذاران،
  5. انجام کل مراحل اجرای پروژه با مشخصات، کیفیت، زمان‌بندی و با دریافت مبالغ مندرج در طرح توجیهی،

* دارندگان واحدهای سرمایه‎گذاری قبل از پایان پروژه، می‌توانند واحدهای سرمایه‎گذاری خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند.

 

شماران