یک چارچوب مفهومی, مفاهیمی را بنا می­گذارد که پایه­گذار گزارشگری مالی هستند. یک چارچوب مفهومی, سامانه­ای منسجم از مفاهیمی است که از یک هدف سرچشمه می­گیرند. این  هدف, مقصود گزارشگری مالی را مشخص می­کند. سایر مفاهیم, رهنمودهایی در مورد (١) شناسایی مرزهای گزارشگری مالی; (٢) انتخاب معاملات, سایر رویدادها و شرایطی که ارائه می­شوند; (٣) نحوه شناسایی و اندازه­گیری آن‌ها و (۴) نحوه خلاصه و گزارش کردن آن‌ها را فراهم می­سازند

شماران