از مزایای این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:

  • وجود ساختار منظم و خود کنترلی توسط ارکان صندوق
  • استفاده از پتانسیل بازار سرمایه برای جذب منابع
  • کنترل سازمان بورس در انتخاب ارکان و رویه های تاسیس صندوق
  • وجود بازار ثانوی برای واحدهای سرمایه گذاری
  • تجمیع سرمایه از طریق ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای افراد با سرمایه کم
  • تخمین ارزش دارایی سرمایه گذاران از طریق محاسبه NAV
  • امکان تامین مالی پروژه های بزرگ

از معایب این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:

  • تغییر قیمت واحدها متناسب با شرایط بازار سرمایه
  • ساختار دست و پا گیر گزارش دهی ارکان و بوروکراسی
شماران