) تغيير در جمع دارايي‌ها همراه با تغيير در بدهي‌ها يا آورده و ستانده صاحبان سرمايه خنثي مي‌شود.

2) جريان منافع اقتصادي دوره جاري در نتيجه رويداد گذشته، منجر به شناسايي درآمد يا هزينه مي‌شود.

3) رويداد آغازگر شناخت، بايد قبل از تاريخ ترازنامه واقع شود.

4) وجود شواهدي مبني بر جريان‌هاي نقدي آتي ورودي يا خروجي، شرط لازم براي شناسايي عناصر صورت‌هاي مالي است.

 

زماني كه درآمد شناسايي مي‌كنيم، دارايي‌هاي شركت افزايش و همچنين درآمد نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين اين مورد مثالي از تغيير در جمع دارايي‌هاست كه با تغيير در بدهي‌ها يا آورده و ستانده صاحبان سهام خنثي نشده است.

بنابراين گزينه 1 صحيح است.

شماران