1) كمك‌هاي بلاعوض    
2) درآمدهاي عمومي
3) اثر انباشته تغيير در رويه حسابداري
4) واريزي به خزانه از محل درآمدهاي اختصاصي

 

طبق بند 63 استاندارد حسابداري بخش عمومي 1، صورت تغییرات در وضعیت مالی باید حداقل حاوی اقلام اصلی زیر باشد:

الف. درآمدهای عمومی؛

ب . واریزی به خزانه از محل درآمد عمومی؛

پ . دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته؛

ت . دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی؛

ث . کمک‌های بلاعوض؛

ج . سایر درآمدها؛

چ . هزینه‌ها به تفکیک فصول هزینه (شامل هزینه استهلاک و کاهش ارزش دارایی‌ها)؛ و

ح . خالص تغییر در وضعیت مالی دوره.

بنابراين گزينه 3 صحيح است.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ