صندوق  سرمایه گذاری زمين و ساختمان نهادي مالي است که با دريافت مجوز تأسيس از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يک شخصيت حقوقي مستقل (صندوق سرمایه گذاری) تشکیل مي شود.

موضوع فعاليت صندوق سرمایه گذاری زمين و ساختمان جمع آوري پس اندازهاي خرد و کلان و اختصاص آن به ساخت پروژه ساختماني مشخص و سپس فروش واحدهاي ساختماني پروژه يادشده و  تقسيم عوايد ناشي از اين فعاليت بين سرمايه گذاران است.

مزایای صندوق زمین و ساختمان

از مزایای این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:

  • وجود ساختار منظم و خود کنترلی توسط ارکان صندوق
  • استفاده از پتانسیل بازار سرمایه برای جذب منابع
  • کنترل سازمان بورس در انتخاب ارکان و رویه های تاسیس صندوق
  • وجود بازار ثانوی برای واحدهای سرمایه گذاری
  • تجمیع سرمایه از طریق ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای افراد با سرمایه کم
  • تخمین ارزش دارایی سرمایه گذاران از طریق محاسبه NAV
  • امکان تامین مالی پروژه های بزرگ

معایب صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان

از معایب این صندوق می توان موارد زیر را نام برد:

  • تغییر قیمت واحدها متناسب با شرایط بازار سرمایه
  • ساختار دست و پا گیر گزارش دهی ارکان و بوروکراسی
شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ