با بكارگيري استاندارد حسابداري 35، هزينه ماليات دو جزء دارد: هزينه ماليات جاري و هزينه ماليات انتقالي. همچنين در مواردي نيز ممكن است درآمد و يا منافع مالياتي داشته باشيم. هزينه ماليات جاري، مبلغي است كه بر اساس درآمد مشمول ماليات براي هر دوره شناسايي مي‌شود. هزينه ماليات انتقالي، اثر مالياتي تفاوت‌هاي موقتي واقع شده در دوره جاري است. در واقع هزينه ماليات در نهايت بر اساس سود قبل از كسر ماليات محاسبه مي‌شود (مگر آنكه تفاوت از نوع دائمي باشد). بنابراين ياداشت هزينه ماليات نيز به اين صورت ارائه مي‌شود:

 

 

30/12/1399

 

29/12/1398

 

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

 

ميليون ريال

ماليات جاري:

 

 

 

 

 

 

ماليات سود سال جاري

 

****

 

 

 

****

تعديل ماليات سنوات قبل

 

***

 

 

 

***

جمع ماليات جاري

 

 

 

***

 

***

ماليات انتقالي:

 

 

 

 

 

 

هزينه ماليات انتقالي

 

****

 

 

 

****

درآمد ماليات انتقالي

 

(***)

 

 

 

(***)

جمع ماليات انتقالي

 

 

 

***

 

***

هزينه ماليات

 

 

 

****

 

****

منبع: کتاب راهنمای استاندارد 35، انتشارات انجمن حسابداران خبره، تالیف دانیال محجوب

 

 

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ