یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهيلات لازم در اختيار اشخاصي که در امر تجارت و بازرگاني اشتغال دارند قرار مي گيرد.
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي شود. با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله، هر دوطرف شريك باشند.

شماران