1) نرم‌افزار

2) حق نشر

3) طراحی و ساخت و آزمایش نمونه‌ها 

4) طراحی تجهیزات براساس فناوری جدید

 

طبق بند 49 استاندارد حسابداری 17، علایم تجاری، حق نشر و اقلام دارایی ماهیت مشابه ایجاد شده در داخل واحد تجاری نباید به عنوان دارایی‌های نامشهود شناسایی شوند.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ