کامل بودن به این معنا است که تمام اطلاعاتی که برای بیان صادقانه ضروری هستند, فراهم شوند. حذف کردن بخشی از اطلاعات می­تواند, باعث نادرست یا گمراه­کننده شدن اطلاعات و در نتیجه سودمند نبودن اطلاعات برای استفاده­کنندگان گزارش­های مالی شود. برای مثال, زمانی که شرکت سوسیته جنراله[1] (فرانسه) در فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ارزش وام­های دون­اعتباردریافتنی (دارایی­های سمی) کوتاهی می­کند, اطلاعات کامل نیستند و بنابراین بیان صادقانه­ای از ارزش دریافتنی­ها انجام نشده­است.

لازم به توضیح است با تغییراتی که در نسخه های 2010 و 2018 چهارچوب نظری گزارشگری مالی ایجاد شد، ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به شرح زیر تغییر کرد:

در ایران هنوز (سال 1401-1402) چهارچوب نظری گزارشگری مالی بر اساس ترجمه ای که از نسخه 1989 چهارچوب بین المللی صورت گرفته است

 

منبع: کتاب حسابداری میانه بر اساس IFRS  نوشته کیسو و ویگانت، ترجمه دکتر علی رضا رامروز، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران

 

[1] Société Générale