صکوک جمع "صک" است. "صک" به معنای گواهی، اسناد حقوقی، سند رسمی یا چک و در حقیقت معادل عربی کلمه "چک" است. کلمه "چک" در حقیقت فارسی بوده و به همین صورت به زبان انگلیسی و با اندکی تغییر به زبان عربی رفته است. صکوک در معنای تخصصی خود عموما به ابزارهای مالی اسلامی گفته می شود که مبتنی بر یک دارایی فیزیکی (عینی) یا غیر فیزیکی (دینی) منتشر می شوند. بنابراین دارندگان اوراق، در حقیقت مالکان دارایی محسوب می‌شود. طراحی اوراق مبتنی بر یک دارایی غیر فیزیکی تحت تاثیر ممنوعیت خرید و فروش دین در فقه اهل سنت است. با توجه به این که بزرگان فقه شیعه، خرید و فروش دین را صحیح می دانند؛ بنابراین از این دیدگاه می‌توان اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را نه تنها مبتنی بر دارایی فیزیکی بلکه مبتنی بر دارایی غیر فیزیکی (دین) نیز طراحی نمود.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ