الف) هزینه های تنزیل آن در سنوات 1396 الی 1398 قابل پذیرش مالیاتی می باشد.

ب) حداکثر تا میزان نرخ عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار قابل قبول می باشد

ج) تنها برای دریافت وجه در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف باشد

د) بابت اوراقی است که توسط دولت منتشر شده است و تضمین 100 درصد بازپرداخت آن با دولت می باشد

 

جواب : گزینه الف ، طبق بخشنامه ص/131/97/200 مورخ 18/09/1397، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشرشده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.

شماران