1) هنگام محاسبه سود يا زيان دوره، اقلام خاصي از درآمدها و هزينه‌ها طبق استانداردهاي حسابداري مستثنا مي‌شوند.
2) در طبقه‌بندي هزينه‌ها بر حسب كاركرد، حداقل تفكيك، افشاي جداگانه بهاي تمام شده فروش از ساير هزينه‌ها است.
3) براي ارائه اقلام در صورت وضعيت مالي، ترتيب و شكل مشخصي در استاندارد حسابداري 1 تجويز شده است.
​​​​​​​4) به واحدهاي تجاري توصيه مي‌شود، هزينه‌ها را در متن صورت سود و زيان طبقه‌بندي كنند.

 

پاسخ: طبق بند 59 استاندارد حسابداري1 (مصوب 1397) این استاندارد ترتیب یا شکل خاصی برای ارائه اقلام توسط واحد تجاری تجویز نمی‌کند.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ