مطابق اطلاعیه صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران، مركز آمـوزش و تحقيقـات حسـابداري حرفـهاي جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران، در اجـراي ماده 12 آييننامه سقف مجـاز ارائـه خـدمات تخصصـي و حرفـهاي توسـط اعضـاي جامعـه حسابداران رسمي ايران و به منظور تعيين رتبههاي حرفهاي كاركنان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه، هشتمين نوبت آزمون احراز رتبههاي حرفهاي (حسابرس ارشد، سرپرسـت حسابرسـي و سرپرست ارشد حسابرسي) را در روز پنجشنبه، 5 اسفند 1395 برگزار خواهد کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در اطلاعیه صادره از سوی از جامعه حسابداران رسمی ایران از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه دعوت شده است، پس از مطالعه دقيق آگهي دعوت به آزمون، كاركنان واجـد شـرايط خـود را معرفـي کنند. در آگهی صادره، شرايط داوطلبان، مدارك لازم براي شركت در آزمون، تاريخ آزمون، مهلت ثبت نام، و منابع آزمون ذکر شده است.

 

متن کامل «آگهي دعوت به آزمون كاركنان حرفهاي مؤسسات حسابرسي عضو»، و همچنین، «فرم ثبت‎نام در آزمون» در وبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران در دسترس علاقه‎مندان است.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ