با تصویب هیئت وزیران؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد در سال جاری تا سقف مبلغ 125 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس اعلام معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور، به موجب ماده (4) آییننامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویب نامه مورخ 10 مرداد 1395 هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه منتشر کند.

 

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اوراق مذکور، نسبت به تسویه بدهی قطعی دولت از طریق صدور و تحویل اوراق یاد شده به اشخاص متقاضی دارای مطالبات قطعی از دولت، اقدام و نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ