«دستورالعمل حسابداری کارت اعتباري مرابحه» به منظور ايجاد وحدت رويه، شناسايي و ثبت دقيق رويدادهاي مالي مربوط و ارتقاي شفافيت صورت‌هاي مالي مؤسسات اعتباري در بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباري مرابحه»در بانک مرکزی تدوين و در چهاردهمين جلسه‌ مورخ 5 مهر 1394 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري به تصويب رسيد. در متن ضوابط ابلاغي نيز تصريح شده است، «دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري مرابحه» در خصوص قراردادهاي کارت مرابحه که از تاريخ 4 شهریور 1394 به بعد منعقد يا تمديد شده‌اند لازم‌الاجرا است. از این رو، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظف هستند؛ در چارچوب مفاد بندهاي (39) و (40) استاندارد حسابداري شماره (6) با عنوان «گزارش عملکرد مالي»، ثبت‌هاي حسابداري اصلاحي لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغي، در دفاتر خود اعمال کنند.

بر همین اساس از تاريخ اجرايي شدن دستورالعمل جديد، مقررات مغاير با آن از جمله بخشنامه شماره 91.29506 مورخ 10 اردیبهشت 1394 در خصوص «دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه»، موضوع اولين جلسه مورخ 16 فروردین 1391 کميسيون اعتباري بانک مرکزي منسوخ مي شود.

شماران