شمار اعضای انجمن‎های حرفه‎ای عضو فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC) در سرتاسر جهان به مرز سه میلیون نفر رسید.

به گزارش فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC)، شمار اعضای انجمن‎های حرفه‎ای عضو این فدراسیون در سرتاسر جهان طی سال‎های 2009 تا 2013 با 16 درصد رشد از 2.4 میلیون نفر به 2.8 میلیون نفر رسید و در حال حاضر شمار اعضای این انجمن‎ها به مرز 3 میلیون نفر رسیده است.

 

مطابق گزارش منتشر شده توسط IFAC، دو سوم این رشد از محل افزایش اعضای انجمن‎های عضو IFACو یک سوم آن از محل پیوستن انجمن‎های جدید به فهرست انجمن‎های عضو IFACبوده است.

 

گفتنی است، 175 انجمن حرفه‎ای از 130 کشور جهان در فدراسیون بین‎المللی حسابداران (IFAC) عضویت دارند. هم اکنون انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران، از ایران، از جمله اعضای IFACهستند.

شماران