بر اساس گزارش منبع آماری وزارت کار ایالات متحده، علارغم تخمین تحلیلگران از رشد فرصت‌های شغلی به حدود دویست و بیست و پنج هزار شغل، این روند افزایشی بوده و تا سیصد و یازده هزار شغل صعود کرده است.  این در حالی است که نرخ بیکاری همچنان دو دهم واحد افزایش یافته و به سه و شش دهم درصد رسیده است.

در این گزارش چنین آمده که در ماه گذشته در بخش خدمات حرفه‌ای و تجاری در مجموع چهل و پنج هزار فرصت شغلی اضافه شده است. با این حال در حوزه خدمات حسابداری، مالیات، حسابرسی و حقوق و دستمزد روند نزولی و حذف ۵۰۰ فرصت شغلی وجود داشته که با افزایش دوازده هزار شغل در حوزه خدمات مشاوره مدیریتی، علمی و فنی جبران شده است.

بر این اساس بیشترین دستاوردهای شغلی در ماه گذشته در بخش‌های تفریحی و مهمانداری، تجارت، دولتی و امور بهداشتی بوده و  اشتغال در خدمات اطلاعاتی، صنایع حمل و نقل و انبارداری کاهش یافته است.

https://www.accountingtoday.com/news/employers-added-311k-jobs-in-february-but-accounting-lost-500-jobs