در پی افزایش چشمگیر دورکاری در دوران آغاز همه‌گیری، آنچه مشهود است ثبات یک سوم از موارد دورکاری در خانه با پرداخت  دستمزد است.

طبق آخرین نظرسنجی ماهانه انجام شده توسط سازمان تحقیقاتی دبلیو اف اچ که در ماه می سال دو هزار و بیست با بیش از صد هزار مشارکت کننده صورت گرفته، نسبت روزهای دور کاری تا ژوئیه سال دو هزار و بیست و دو به طور متوسط شصت و یک درصد بوده است. این سیر نزولی به طور پیوسته طی ماه‌های بعد تا حدوداً آغاز سال جاری، زمانی که این آمار به  سی تا سی و پنج درصد رسید دنبال شد. آخرین داده‌های نظرسنجی انجام شده در ماه نوامبر کمی کمتر از سی درصد را نشان می دهد که میتوان آن را تغییر بسیار کوچکی در الگوی کلی در سال دو هزار و بیست و دو دانست.

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/days-worked-from-home-stabilizing-at-around-30-says-study?position=editorial_6&campaignname=ACT%20Daily-12212022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12212022&bt_ee=zAzg7FHOpSZaxw4r%2BSq8ojq7FIGYxxf1TatOzX7XAo20Z3GLRzVt5NW0YHRu0oe2&bt_ts=1671620632283