کاهش پیوسته در تعداد بزرگترین شرکت‌های جهان که در ایالات متحده استقرار دارند، در چند سال گذشته کاملا مشهود است. علی الخصوص، شرکت‌های فورچون گلوبال پانصد که در بر گیرنده پانصد شرکت بزرگ از نظر درآمد در جهان هستند و دفتر مرکزی آنها در ایالات متحده قرار دارد. این سری شرکت‌ها از صد و هفتاد و نه شرکت در سال دو هزار به صد و بیست و چهار شرکت در سال دو هزار و بیست و دو کاهش یافته‌اند.

کاهش بلندمدتی که درتعداد شرکت‌های فورچون گلوبال مستقر در ایالات متحده رویداد، در پی کاهش نرخ مالیات بر درآمد قانونی شرکت‌ها در خارج از ایالات متحده اتفاق افتاد. میانگین نرخ مالیات بر درآمد قانونی شرکت‌های فورچون گلوبال که دفتر مرکزی آنها خارج ایالات متحده بود، از حدود چهل درصد در سال دو هزار به بیست و پنج درصد در سال دو هزار و بیست و دو کاهش یافت که این روند مالیات بر درآمد شرکت‌های بین المللی و داخلی را شامل می‌شود.

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/opinion/global-companies-are-changing-their-headquarters-and-tax-rates?position=editorial_3&campaignname=ACT%20Daily-12212022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12212022&bt_ee=zAzg7FHOpSZaxw4r%2BSq8ojq7FIGYxxf1TatOzX7XAo20Z3GLRzVt5NW0YHRu0oe2&bt_ts=1671620632283