با تو جه به نزدیک شدن به پایان سال، اداره کل مالیات های درون مرزی آمریکا به صدور برخی مقررات برای خودروهای بدون آلاینده در قانون کاهش تورم و همچنین به روز رسانی دستورالعمل‌های خود در زمینه روش‌های حسابداری برخی هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشی وعده داد.

در پی این اقدامات، قانون کاهش تورم در سال دو هزار و بیست و دو ، دستخوش تغییراتی در رابطه با اعتبار خودروهای بدون آلاینده جدید و وسایل نقلیه موتوری الکتریکی واجد شرایط شد. همچنین اعتبار جدیدی برای وسایل نقلیه بدون آلاینده قبلی و تجاری در نظر گرفته شد.

در اطلاعیه شماره یک منتشر شده در سال دو هزار و بیست و سه، خزانه‌داری و اداره کل مالیات های درون مرزی آمریکا مقرراتی را در رابطه با تعریف برخی شرایط مربوط به اعتبار خودروی‌های بدون آلاینده در بخش دی سی، از جمله مونتاژ نهایی،  قیمت خرده فروشی پیشنهادی سازنده، طبقه بندی خودرو و جایگاه ارائه خدمات منتشر کردند.

  

https://www.accountingtoday.com/news/irs-to-issue-regs-on-clean-vehicles?position=editorial_3&campaignname=ACT%20Daily-12302022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B12302022&bt_ee=qIn0C0VtETanSPCiDdukj9xOPc0KKeDfyHlQeA8iao7nVmYsbV4XEsYD%2FLS%2F%2B3CU&bt_ts=1672398249639

شماران