بر اساس نظرسنجی که اخیرا منتشر شده، هراس از تورم و رکود در تجارت اعتماد اقتصادی حسابداران در ایالات متحده و سایر نقاط جهان را تضعیف کرده است.

این نظرسنجی فصلی، با عنوان شرایط اقتصاد جهانی که توسط انجمن حسابداران خبره انگلستان و انجمن حسابداران مدیریت خبره صورت گرفت، نشان داد دورنمای کلی اقتصاد در سه ماهه سوم بسیار کمتر از میانگین آن در دهه گذشته بوده است.

همچنین یافته‌ها نشان داد تقریباً سه چهارم کسب‌وکارها با افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. همینطور بالاترین نسبت از پاسخ‌دهندگان این همه پرسی به افزایش فشار هزینه‌ها در دهه گذشته  اشاره داشته و بیش از یک سوم از آنها نگران کاهش درآمد بوده‌اند.  درصد مشابهی از افراد نیز ارز خارجی و نوسانات آن را به عنوان عاملی برای عدم اطمینان و رکود احتمالی در آخرین چشم انداز اقتصادی توصیف کرده‌اند.

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/accountants-worried-over-economy-and-inflation

شماران