پیرو  انتشار طرح پیشنهادی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در زمینه استانداردهای حسابداری، این هیئت اطلاعات مضاعفی را در رابطه با صورت‌های مالی مشارکت‌های خاص در اختیار سرمایه گذاران قرار داد.

از اهداف این طرح، کاهش تفاوت‌ها در نحوه گزارشگری مالی مشارکتهای خاص، در کنار اعمال آن در تشکیل واحدهایی است که با تعریف مشارکتهای خاص و فهرست استانداردهای حسابداری تدوین شده توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی مطابقت دارند.

علارغم تعریف مشارکتهای خاص در فهرست تدوین شده استانداردهای حسابداری، راهنمای خاصی در مورد حسابداری این نوع مشارکت‌ها در صورت‌های مالی، به‌ویژه در مورد شناسایی و اندازه‌گیری اولیه خالص دارایی‌ها وجود ندارد. با این حال و در غیاب این رهنمودها شیوه‌های متفاوتی متاثر از منابع مختلف از جمله سخنرانی‌های اعضای کمیسیون بورس و اوراق بهادار، شکل گرفته است.

 

 

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/fasb-proposes-changes-in-accounting-for-joint-ventures?position=editorial_5&campaignname=ACT%20Daily-10282022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B10282022&bt_ee=M%2FqnkdvgYhjUPFtXtfd3sGtPtJgHVy9MdlrlnZPngqk1D8YWmlwF5O1Q%2B9HLS%2B5R&bt_ts=1666951472293

شماران