بر اساس بررسی‌هایی که اخیراً توسط فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک) و  انجمن حسابداران خبره انگلستان، با موضوع اعتماد عمومی به مالیات صورت گرفته، نگرش مالیات دهندگان به پرداخت مالیات با سطح مشاهده آنان از فساد ارتباط نزدیک دارد. طی نظرسنجی که از پنج هزار و نهصد نفر در چهارده کشور در حال توسعه جهان انجام شد،  مشخص شد زمانی که مالیات دهندگان سطوح بالاتری از فساد و انحراف بودجه عمومی را مشاهده کنند، متقابلا اعتماد آنها به سیستم‌های مالیاتی تنزل پیدا خواهد کرد.

این نظرسنجی که توسط میزگردهایی جهت بررسی بیشتر مورد حمایت قرار گرفت، مبتنی بر تحقیقاتی است که برای نخستین بار داده‌های کشورهای در حال توسعه خارج از جی بیست را شامل می‌شود. همچنین مطابق آنچه سازمان ملل پیش‌بینی کرده، تا سال دو هزار و پنجاه بالاترین رشد جمعیت در کشورهای خارج از جی بیست اتفاق خواهد افتاد و بررسی صورت گرفته به موضوعاتی می‌پردازد که بر افزایش سهم جمعیت جهان تأثیر گذار خواهد بود.

فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک) با حمایت گسترده حرفه حسابداری جهانی، اخیراً برنامه عملیاتی خود را برای مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی منتشر کرده است. این طرح بیانگر اقدامات خاصی است که اعضای این حرفه میتوانند به صورت جداگانه و هماهنگ انجام دهند تا به شیوه ای معنادار در مبارزه با فساد شرکت کنند.

 

 

 

https://www.ifac.org/news-events/2022-09/views-corruption-drive-attitude-tax-systems-across-globe