فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) برنامه عملیاتی خود را در راستای تقویت مشارکت حرفه حسابداری و حمایت از اکوسیستمی قدرتمند برای مبارزه با فساد، که طیف متنوعی از مشارکت‌کنندگان و سیاست‌ها را نیز در بر می‌گیرد، منتشر کرد. برنامه عملیاتی منتشر شده، با تعیین بیش از سی اقدام خاص برای آیفک و حرفه حسابداری در زمینههای آموزش، سیاست‌های مبتنی بر شواهد، استانداردهای جهانی، مشارکت و راهبری فکری به مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی اقدام خواهد کرد.

این برنامه عملیاتی متضمن تعهد روز افزون و گسترده حرفه حسابداری برای مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. به منظور دستیابی به این مهم، فدراسیون بین‌المللی حسابداران با استفاده از دامنه فعالیت‌های عمومی و تجارت و با حمایت از یکپارچگی و شفافیت در سیاست گذاری‌های موثر جهانی و داخلی، به طور مستقیم و غیرمستقیم به مبارزه با فساد کمک خواهد کرد.

شکلگیری این برنامه با مشارکت گسترده یکصد و هشتاد سازمان عضو فدراسیون، گروه‌های مشاوره و سایر سازمان‌های کلیدی جهانی صورت گرفته است. شایان ذکر است که طراحی این برنامه عملیاتی با الهام از استراتژی مبارزه با فساد که توسط اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری برای حرفه‌های حقوقی برنامه‌ریزی شده بود، و با هماهنگی نزدیک با این اتحادیه تهیه شده است.

 

 

https://www.ifac.org/news-events/2022-09/ifac-elevates-accountancy-profession-s-commitment-fighting-corruption-and-economic-crime

شماران