فدراسیون بین المللی حسابداران به تازگی برنامه عملیاتی را برای مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی به منظور جلوگیری از تقلب در سراسر جهان منتشر کرد.

برنامه تدوین شده، شامل بیش از سی اقدام خاص توسط فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک) و حرفه حسابداری است که حوزه‌هایی همچون آموزش، استانداردهای جهانی، مشارکت و رهبری عقاید را در بر می‌گیرد. این برنامه با مشارکت صد و هشتاد سازمان عضو آیفک، گروه‌های مشاوره و سایر سازمان‌های جهانی و  با الهام از استراتژی مبارزه با فساد در حرفه حقوقی کانون بین المللی وکلای دادگستری،  با هماهنگی نزدیک با این اتحادیه (آی بی اِی) تدوین شده است. بعلاوه فدراسیون بین المللی حسابداران در نظر دارد همکاری مستمر خود را با این فدارسیون تداوم بخشد.

این طرح بر پنج رکن استوار است:

  • استفاده از پتانسیل کامل آموزش و توسعه حرفه ای
  • حمایت از استانداردهای جهانی
  • کمک به سیاست گذاری مبتنی بر شواهد
  • تقویت تأثیر آیفک از طریق مشارکت و
  • کمک به خبرگی در آیفک از طریق رهبری عقاید و پشتیبانی.

 

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/ifac-releases-action-plan-for-accountants-fighting-corruption-and-crime?position=editorial_4&campaignname=ACT%20Daily-09072022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B09072022&bt_ee=0MTUVrKrZ8kTy4QPtoBe5Q%2BbZi%2FXkgUCh%2FWBpSlxRpiWIhkP0aE%2FDCyBUqBjiiKo&bt_ts=1662544996093

شماران