انجمن بين المللي حسابداران خبره طی بیانیه‌ای خواستار یکسان سازی افشای استانداردهای پایداری جهانی است.

پس از انتشار الزامات گزارش اقلیمی برای شرکتهای اتحادیه اروپا توسط گروه مشاوره گزارشگری مالی اروپا در ماه آوریل، انجمن بين المللي حسابداران خبره با ابراز نگرانی در رابطه با  تعدد افشاهای مورد نیاز در پیش نویس، حمایت خود را از هیئت استانداردهای بین المللی پایداری مبنی بر اینکه برخی از شرکت ها در پیروی از دستورالعمل ها با مشکل مواجه خواهند شد و استانداردهای پیشنهادی گزارشگری پایداری اروپا  گزارش‌ با کیفیت بالا را تضمین خواهد کرد، بیان داشت.

 

https://www.accountingtoday.com/news/acca-recommends-universality-for-sustainability-reporting-standards

 

شماران