مطابق گزارش منتشر شده، اداره کل مالیات‌های درون مرزی آمریکا از سال 2010 به انجام حسابرسی برای تعداد  کمتری از مودیان مالیاتی پرداخته و این در حالی است که نرخ  انجام حسابرسی بیشترین کاهش را برای مودیان مالیاتی با درآمد بالاتر داشته است.

گزارش منتشر شده حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، اداره کل مالیات‌های درون مرزی آمریکا به حسابرسی مالیات دهندگان با درآمدهای کمتر از بیست و پنج هزار دلار و افرادی با درآمد پانصد هزار دلار یا بیشتر پرداخته است. با این حال، با در نظر داشتن نرخ حسابرسی برای مالیات دهندگان با درآمد دویست هزار دلار یا بیشتر، نرخ انجام حسابرسی برای همه سطوح درآمد کاهش یافته است.

مقامات اداره کل مالیات‌های درون مرزی آمریکا علت این کاهش در نرخ انجام حسابرسی را کاهش کارکنان و این واقعیت که برای رسیدگی به حسابرسی‌های پیچیده با درآمد بالاتر به زمان و تخصص بیشتری نیاز است، میدانند. آنها بر این باورندکه این نوع  از حسابرسی معمولا پیچیدهتر بوده و نیاز به بررسی بیشتر کارکنان دارد. این در حالی است که انجام حسابرسی‎های مودیان با درآمد پایین‌تر معمولاً به طور خودکار صورت گرفته و به سازمان این امکان را می‌دهند که انجام چنین حسابرسی‌هایی را حتی با کارکنان کمتر ادامه دهند.

 

 

https://www.accountingtoday.com/news/irs-audit-rates-plummet-especially-for-wealthy?position=editorial_1&campaignname=V2_ACT_Daily_20210503-05182022&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=V2_ACT_Daily_20210503%2B%27-%27%2B05182022&bt_ee=gyYPc3uwYqwXwBSz9LpeMDV5aWn1vZ6BRx%2BSX6G%2BQYynMqOKNi7KZmwv3ZKUpxp2&bt_ts=1652868239079

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ