به گزارش Deloitte درآمد جهانی این شرکت 5.5٪ در سال مالی منتهی به 31 مه 2021 افزایش یافته و به 50.2 میلیارد دلار رسیده است. چرا که این شرکت نیروی کار خود را به میزان 3.2٪ و به  تعداد 345000 افزایش داده است.

با وجود چالشهای همه گیری جهانی کرونا، این شرکت به رشد تجارت خود پرداخته و سرعت رشد خدماتی که این موسسه ارائه داده است به این شرح می باشد:

مشاوره مالی با سریع ترین سرعت 12.9٪ رشد کرد و پس از آن حسابرسی و اطمینان بخشی  6.1٪ رشد داشت. درآمد خدمات مشاورهای ریسک 5.6 درصد، خدمات مشاورهای 5 درصد و درآمد مالیاتی و قانونی نیز 2.3 درصد رشد داشته است.

خدمات دولتی و عمومی سریع‏ترین صنعت در حال رشد بود و پس از آن فناوری، رسانه و مخابرات. همچنین مشتریان خدمات مالی 27 درصد از کل درآمد Deloitte را به خود اختصاص دادند.

پونیت رنین، مدیرعامل Deloitte Global در روز چهارشنبه در بیانیهای اظهار کرد: "رویدادهای سال گذشته تأثیر بی سابقهای بر جهان و سازمان ما داشته است." مادامی که همه ما در فضایی چالش برانگیز در حرکت هستیم، قدردانیم که می‏توانیم همچنان به مشتریان خود کمک کنیم و از مردم خود حمایت کنیم. در حالی که سال گذشته، سال دشواری بود و با عدم قطعیت همراه بود، با این حال نشان داد که چه چیزهایی را می‏توان در سرعت و مقیاس در کسب و کار به دست آورد. در شرایط پیش آمده، دولتها و جامعه برای مقابله با چالش‏های سخت جهانی با هم همکاری می‏کنند و این رویکرد مشارکتی مدلی است که باید اساس آن را از این پس پیش بگیریم. "

در بخش حسابرسی و اطمینان بخشی، Deloitte سیستمهای حسابرسی جهانی خود را با عناوین Deloitte Omnia و Deloitte Levvia، برای ارائه خدمات حسابرسی در سراسر جهان مستقر کرد. متخصصان حسابرسی و اطمینان بخشی شرکت نیز به کمک مشتریان و ذینفعان در رفع نیازهای گزارش محیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG) آمدند.

Deloitte همچنین اولین گزارش ESG خود را به عنوان یک شرکت منتشر کرد. سرمایه گذاری این شرکت در سال مالی 2021،حدود 223 میلیون دلار بود که مجموع سرمایه گذاری پنج ساله آن را به 1.15 میلیارد دلار رساند.

این شرکت همچنین یک مرکز Deloitte برای محاسبات هوش مصنوعی برای کمک به مشاوره فناوری ایجاد کرد.

Deloitte نوآوری را با دولت ایالت هاریانا در هند برای کمک به زیرساخت‏های سلامت عمومی آغاز کرد که در آفریقا، برزیل و آسیای جنوب شرقی در حال گسترش است.

در زمینه تنوع، برابری و مسئولیت، Deloitte استراتژیای را با عنوان "ALLIN" دنبال میکند. این اساس بر سه پایه بنا شده است: تلاش برای تعادل جنسیتی، تقویت مشارکت LGBT+ و حمایت از سلامت روان.

https://www.accountingtoday.com/news/deloitte-global-revenue-increases-to-50-2b

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ