در هفدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که روز دوشنبه 5 آبان 1393 در محل انجمن برگزار شد، مصوبات جلسه مورخ 20 مهر 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان "حسابدار مستقل" به علی رمضان نژاد، مهدی وکیلی، سعید نوری، ناصرعلی یاوری، و حسن اسماعیلی مورد تایید قرار گرفت.

شماران