در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای آموزش حرفه ای مستمر اعضای خبره، موضوع ماده 9 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393)، مقرر شد پیش نویس آیین نامه مربوط توسط فرزام زمانی تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود

شماران