دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد پیش‎ نویس احکام انتصاب اعضای کمیته‎ های انجمن توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تنظیم و پس از تایید ابوالقاسم فخاریان (رئیس شورای عالی) با امضای هر یک از روسای کمیته ‎ها صادر شود.
 

طبق مصوبات این جلسه، مقرر شد حضور اعضای کمیته ‎ها در جلسات هر کمیته به صورت افتخاری خواهد بود. با این حال، در صورت تعریف پروژه مشخص برای انجام توسط اعضای هر کمیته، پیشنهادنامه پروژه مربوطه توسط رئیس هر کمیته تنظیم و برای تصویب نهایی در جلسه شورای عالی طرح و مصوب خواهد شد.  

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه