دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی اعضای رابط کمیته‎ ها به این شرح تعیین شدند:
 

  • کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن: محمدحسن سعادتیان فریور
  • کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل: مهدی سوادلو
  • کمیته تحقیقات امور حسابداری و حسابرسی: شهریار دیلم صالحی
  • کمیته تحقیقات قوانین مرتبط با کار حرفه‎ای: اسفندیار گرشاسبی
  • کمیته روابط عمومی و انتشارات: ابوالقاسم فخاریان
  • کمیته آموزش و کارآموزی: فرزام زمانی
  • کمیته روابط بین ‎الملل: عباس شجاعی
  • کمیته سمینارها: غلامرضا سلامی
  • کمیته عناوین حرفه‎ ای خبرگی: منصور شمس‎احمدی  
شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه