دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، مقرر شد در ارتباط با کمیته ‎های انجمن و تعیین رابط هر کمیته محسن قاسمی (دبیرکل) گزارشی از وضعیت فعلی به جلسه آینده ارائه دهد تا در این ارتباط تصمیم گیری شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه