مدیریت ریسک، فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات مرتبط با سرمایه، درآمد و عملیات سازمان است. یک برنامه مدیریت ریسک موفق به سازمان کمک می کند تا طیف کاملی از ریسک های پیش رو و نیز اثر متقابل آنها روی تحقق اهداف خود را تبیین نماید. هدف اصلی مدیریت ریسک، شناسایی پیشامدهای خارج از برنامه (کنترل) و انجام اقداماتی در جهت کاهش عدم اطمینان به سطح قابل قبول سازمان می باشد.

ثبت نام ویژه اعضای انجمن ثبت نام برای عموم

شماران