کارگاه آموزشی «آشنایی با استاندارد حسابداری شماره ۴۳، درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان توسط «علی هدایتی» یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می شود.

کارگاه آموزشی آشنایی با استاندارد حسابداری شماره ۴۳