دوره عملی و نظری نگارش گزارش حسابرسی بر اساس استانداردهای جدید با رویکرد حرفه ای و آزمونی ویژه متقاضیان آزمون حسابدار رسمی ۱۴۰۲ توسط «عبداله آزاد» طی ماه دی ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دوره عملی و نظری نگارش گزارش حسابرسی ویژه اعضا

شماران