کارگاه آنلاین «تهیه صورت های مالی، بخش سوم: صورت وضعیت مالی» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ توسط «محمود آل حبیب» از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می شود.

کارگاه تهیه صورت های مالی، بخش سوم: صورت وضعیت مالی
شماران