کارگاه آنلاین نکات مهم در تهیه صورت جریان های نقدی، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط «مزدک کاظم زاده» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین نکات مهم در تهیه صورت جریان های نقدی
شماران