#کارگاه های رایگان

«مجموعه کارگاه های نکات طلایی در تهیه و ارائه صورت های مالی»
با توجه به اینکه در فصل تهیه و ارائه صورت های مالی هستیم، انجمن حسابداران خبره ایران در راستای ایفای مسئولیت های خود و ارتقا دانش اعضای محترم خود، اقدام به برگزاری مجموعه کارگاه های نکات مهم در تهیه صورت های مالی به صورت کاملا رایگان برای اعضا خود نموده است.

سرفصل: یادداشت های توضیحی
مدرس: سیدمحمد باقرآبادی
زمان: شنبه 3 تیر 1402 - ساعت 20 الی 22

https://www.iica.ir/webinar48

سرفصل: تجزیه و تحلیل
مدرس: امیر ابراهیم زاده
زمان: دوشنبه 5 تیر 1402 - ساعت 17 الی 19:30

https://www.iica.ir/webinar49

سرفصل: صورت وضعیت مالی
مدرس: محمود آل حبیب
زمان:سه شنبه 6 تیر 1402 - ساعت 18 الی 21

https://www.iica.ir/webinar50

سرفصل: صورت سود و زیان جامع
مدرس: الهام حمیدی
زمان: شنبه 10 تیر 1402 - ساعت 18 الی 20

https://www.iica.ir/webinar51

سرفصل: صورت جریان های نقدی
مدرس: مزدک کاظم زاده
زمان: دوشنبه 12 تیر 1402 - ساعت 18 الی 21

https://www.iica.ir/webinar52

سرفصل: صورت سود و زیان
مدرس: دانیال محجوب
زمان: 14 تیر 1402 - ساعت 19 الی 21

https://www.iica.ir/webinar53