#روزحسابدار وبینار رایگان هدیه انجمن حسابدار خبره ایران به مناسب روز حسابدار ارائه دکتر علی هدایتی در خصوص نقش مدارک حرفه ای در حسابداری

فیلم در صفحه اینستاگرام: instagram.com/iica_ir در این پیوند قابل مشاهده است.