#روزحسابدار

وبینار رایگان هدیه انجمن حسابدار خبره ایران به مناسب روز حسابدار
ارائه استاد محمد قبول در خصوص تغییرات قانون ارزش افزوده

فیلم در صفحه اینستاگرام: instagram.com/iica_ir در این پیوند (قسمت اول) و (قسمت دوم) قابل مشاهده است.