#روزحسابدار

وبینار رایگان هدیه انجمن حسابدار خبره ایران به مناسب روز حسابدار
ارائه استاد غلامحسین دوانی در خصوص نقش تکنولوژی در حسابداری

فیلم در صفحه اینستاگرام: instagram.com/iica_ir در این پیوند قابل مشاهده است.