بر اساس صورتجلسه شورای انجمن حسابداران خبره ایران یکشنبه مورخ 9 بهمن 1401 آقایان کاظم وادی زاده به سمت رئیس ، جواد باغبان به سمت نایب رئیس، مزدک کاظم زاده به سمت خزانه دار و سیدمحمد باقرآبادی (با حفظ سمت دبیرکل) به سمت دبیر جلسات شورای عالی انتخاب شدند، همچنین در اجرای تبصره بند (ت) ماده 34 اساسنامه اعضای رابط شورای عالی در کارگروه ها برای دوره یک ساله آینده به شرح زیر تعیین شدند:
-آقایان جواد باغبان و پویا مهدوی فر رابطان کار گروه پذیرش و آزمون اعضاء
-آقایان مزدک کاظم زاده و سیدمحمد باقرآبادی رابطان کارگروه آموزش حرفه ای
-آقایان سیدمحمد علوی و مهدی معین پور رابطان کارگروه پژوهش
-آقایان محمد قبول و امیر ابراهیم زاده رابطان کارگروه همایش
-آقایان کاظم وادی زاده و سیدمحمد باقرآبادی رابطان کارگروه انتشارات
-آقایان سیدمحمد علوی و مسعود سورانی رابطان کارگروه مقررات و رهنمودها
-آقایان مزدک کاظم زاده و امیر ابراهیم زاده رابطان کارگروه روابط عمومی
-آقایان سیدمحمد علوی و مسعود سورانی رابطان کارگروه روابط بین الملل
-آقایان جواد باغبان و امیر ابراهیم زاده رابطان کارگروه استانی

شماران